Stahuje se...

Aktuality

Datum vložení: 28.10.2020 Prodejna OTEVŘENA

Vážení zákazníci,

naše prodejna v Mýtské ulici je otevřena s normální pracovní dobou.

Respektujte, prosím, nařízení vlády České republiky, vstupujte k nám do prodejny s ochrannou rouškou nebo jinou ochranou nosu a úst a dodržujte odstup.

 

Děkujeme za pochopení

Datum vložení: 16.10.2019 NAREX 3 roky záruka na aku program BRUSHLESS

                                                           

Společnost Narex s.r.o. poskytuje nadstandardní 3letou záruku na celý sortiment aku programu BRUSHLESS, včetně akumulátorů a nabíječek. Tato záruka platí jak pro soukromé účely tak pro komerční využití. BRUSHLESS výrobky zahrnují 20V a 60V aku výrobky.

Záruka se vztahuje na výrobní vady produktu. Běžné opotřebení či vady způsobené vnějšími vlivy (poškození pádem, koroze, …) jsou ze záruky vyloučeny.

Rozšířená záruka platí vždy 36 měsíců od data prodeje.

Při prodeji Vám stroj zaregistrujeme.

Podmínkou pro rozšíření záruky je registrace produktu a uchování prodejního dokladu k registrovanému výrobku.

60V Akumulátory, v případně stroj s přibaleným 60V akumulátorem podléhají zvláštnímu režimu přepravy pro nebezpečné náklady. Přepravu tohoto zboží je nutné vždy předem domluvit přímo s námi.

Datum vložení: 04.01.2019 GDPR - Prohlášení o zpracování osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů fyzických osob podle nařízení Evropského parlamentu a Rady(EU) číslo 2016/679

 

Cílem tohoto prohlášení je seznámit a ujistit všechny naše zákazníky, dodavatele, zaměstnance a další spolupracující fyzické osoby se zásadami a pravidly, kterými se naše společnost řídí při ochraně osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) číslo 2016/679 ze dne 27.4.2016 (dále jen „GDPR“). Toto nařízení GDPR vstoupilo v platnost dnem 25.5.2018.

 1. 1.           Co jsou osobní údaje ?

Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě – subjektu osobních údajů, například její jméno, datum či místo narození, emailová adresa, telefonní číslo, bydliště, síťový identifikátor (cookies) apod.

 

 1. 2.           Co je zpracování osobních údajů ?

Zpracování osobních údajů je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, která je prováděna pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je například shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití či zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení č zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení osobních údajů.

 

 1. 3.           Správce

Správcem osobních údajů je společnost  BERGER, s.r.o , Mýtská 229, Hradec Králové 500 03. IČO : 60109572

 

 1. 4.           Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pro zajištění a dodržování všech pravidel pro ochranu osobních údajů jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů pana Tomáše Urbana ze společnosti Softbit software s.r.o. email :  softbit@softbit.cz.

 

 1. 5.           Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Ve společnosti zpracováváme osobní údaje fyzických osob jako jsou  :

-               Jméno

-               Příjmení

-               Adresa bydliště

-               Telefonní číslo

-               Emailová adresa

 a další

Osobní údaje včetně citlivých osobních údajů zpracováváme pouze v oblasti mezd a personální agendy.

 

 1. 6.           Oblasti zpracovávaných osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje fyzických osob zejména v oblastech a agendách  :

-               Vedení účetnictví

-               Mzdová a personální agenda

-               Obchod

-               Oddělení péče o zákazníky

-               Webové stránky společnosti

-               E-shop

 

 1. 7.           Dodržování zásad při zpracování osobních údajů

Při zpracování osobních údajů se důsledně řídíme zásadami, které jsou stanoveny nařízením GDPR.

 

a)          Zákonnost

Zpracováváme osobní údaje jen v té míře, kde nám to ukládá příslušný zákon, na základě uzavření či plnění smlouvy, či na základě oprávněného zájmu, který však nepřiměřeně neomezuje ochranu soukromí a práv fyzické osoby. U ostatních činností si vždy získáváme svobodný, informovaný souhlas fyzické osoby podle zásad nařízení GDPR.

 

 

 

b)          Korektnost a transparentnost

Veškeré osobní údaje zpracováváme korektně vůči každé fyzické osobě. Dodržujeme plně zásadu transparentnosti tak, aby každá fyzická osoba byla srozumitelně seznámena o způsobech zpracování svých osobních údajů v naší společnosti. K tomuto účelu bylo vytvořeno i toto prohlášení.

 

c)           Účelové omezení

Zpracováváme osobní údaje fyzických osob jen k těm účelům, ke kterým nám byly tyto údaje svěřeny. Zásadně osobní údaje nepředáváme bez souhlasu a vědomí fyzických osob třetím stranám, pokud nám toto neukládá příslušný zákon či tuto činnost nám neukládá uzavřená smlouva.

 

d)          Minimalizace údajů

Při všech operacích s osobními údaji dodržujeme zásadu minimalizace, která nám určuje, že nemáme zpracovávat osobní údaje, které nepotřebujeme bezpodmínečně k dané činnosti. Údaje, které nepotřebujeme, vůbec nezpracováváme.

 

e)          Přesnost

Zpracováváme pouze přesné a pravdivé osobní údaje. Přiměřenou formou si ověřujeme u našich zákazníků, zaměstnanců, obchodních partnerů a dalších spolupracujících fyzických osob aktuálnost a správnost jejich osobních údajů vedených v našich evidencích.

 

f)            Omezení uložení

Osobní údaje vedeme jen po dobu, kterou nám ukládá zákon, doba uzavřené smlouvy nebo po dobu platnosti souhlasu fyzické osoby se zpracováním. V jasně definovaných případech vedeme osobní údaje rovněž na základě oprávněného zájmu, ale jen po nezbytně nutnou dobu, která  neomezuje práva a svobody fyzické osoby.

 

g)          Integrita a důvěrnost

Veškeré osobní údaje fyzických osob zabezpečujeme proti jejich zcizení, zničení či neoprávněnému zneužití. O všech skutečnostech a informacích ve zpracování osobních údajů našich zákazníků, dodavatelů, zaměstnanců a dalších spolupracujících fyzických osob zachovávají všichni pracovníci naší společnosti, kteří mají k těmto údajům přístup, bezpodmínečnou mlčenlivost.  Máme zajištěno, aby se k osobním údajům nedostala v naší společnosti osoba, která nemá oprávnění tyto údaje zpracovávat podle nařízení GDPR.

 

h)         Odpovědnost

Ke každému zpracování osobních údajů ve společnosti přistupujeme maximálně odpovědně. Všichni pracovníci společnosti jsou seznámeni se zásadami ochrany osobních údajů, právy fyzických osob. Ve společnosti máme vytvořenu vnitropodnikovou směrnici, která stanovuje všechna pravidla ochrany osobních údajů. Jmenovali jsme pro kontrolu všech činností pověřence pro ochranu osobních dat.

 

 1. 8.           Předávání osobních údajů do třetích zemí

Nezpracováváme a nepředáváme žádné získané osobní údaje do třetích zemí.

 

 

 1. 9.           Cílený marketing

Naše společnost zasílá v některých případech obchodní sdělení, firemní newslettery, pozvánky na školení a další informace pouze stávajícím zákazníkům, aktivním klientům společnosti. U nového zákazníka zasíláme obchodní sdělení pouze na základě jeho aktivní poptávky formou emailové korespondence nebo na základě poptávkového formuláře na webových stránkách společnosti. U ostatních činností, kde to není dáno příslušným zákonem, smlouvou nebo oprávněným zájmem nepřiměřeně poškozujícím práva fyzické osoby, si vždy vyžadujeme od fyzické osoby svobodný informovaný souhlas podle pravidel GDPR.

 

 1. 10.      Aplikace práv fyzických osob

Jako společnost plně respektujeme a vycházíme vstříc všem právům fyzických osob, zejména potom práva na :

a)           Přístup k osobním údajům (podle článku 15 nařízení GDPR)

b)          Opravu (podle článku 16 nařízení GDPR)

c)           Výmaz – být zapomenut (podle článku 17 nařízení GDPR)

d)          Omezení zpracování (podle článku 18 nařízení GDPR)

e)           Přenositelnost osobních dat (podle článku 20 nařízení GDPR)

f)            Vznést námitku (podle článku 21 nařízení GDPR)

Všechny požadavky na práva fyzických osob přijímáme pouze formou písemného požadavku zaslaného na adresu společnosti BERGER, s.r.o , Mýtská 229, Hradec Králové 500 03. nebo na e-mailovou adresu office@berger-naradi.cz. Po ověření fyzické osoby, která požadavek zaslala, v zákonných termínech provádíme aplikaci jednotlivých práv. U práva na přístup k osobním údajům v podobě výpisu osobních údajů zasíláme formou datové zprávy službou datových schránek České pošty v případě, že příjemce vlastní datovou schránku. U ostatních předáváme výpisy osobních údajů formou osobního předání fyzické osobě po jejím ověření. V případech, kdy nelze použít ani jednu z předchozích variant, zasíláme výpis osobních údajů formou doporučeného psaní do vlastních rukou prostřednictvím České pošty s.p.

 

 1. 11.      Předávání osobních údajů dalším příjemcům

Předáváme osobní údaje fyzických osob pouze příjemcům dle platných zákonů. Ostatním příjemcům  předáváme pouze pro potřeby zajištění zasílání obchodní a ostatní korespondence, zboží a dalších. K těmto účelům  využíváme služeb jiných společností, kterým předáváme na základě oprávněného zájmu osobní údaje fyzických osob.

 

Jsou to tyto společnosti :

a)           Česká pošta s.p.

 

9)          Závěrečné informace

Neustále sledujeme všechny změny a novinky v oblasti nařízení pro ochranu osobních údajů a aplikujeme je do svých vnitropodnikových procesů.

 

V Hradci Králové dne : 25.5.2018

Datum vložení: 16.09.2017 FESTOOL Nové MULTI-JETSTREAM 2 Broušení s integrovaným odvodem prachu.

FESTOOL Nové MULTI-JETSTREAM 2

Broušení s integrovaným odvodem prachu.

 

Největší odsávací účinek při maximálním brusném výkonu

 

Suchý zip odolný proti vysokým teplotám

 

Aktivní odvod prachu

 


     

           

                       
Datum vložení: 26.03.2017 BOSCH Akumulátory přechod z 10,8 V na 12 V

BOSCH Akumulátory přechod z 10,8 V na 12 V


 

Bosch Professional změní názvosloví 10,8 V elektrického nářadí, akumulátorů a nabíječek na 12 V. Proto se kompletní sortiment 10,8 V výrobků Bosch Professional od ledna 2017 změní na 12 V. 12 V nářadí je ale i nadále 100% kompatibilní s veškerým současným (10,8 V) a budoucím (12 V) elektrickým nářadím, akumulátory a nabíječkami Bosch Professional.

Kterého elektrického nářadí, akumulátorů a nabíječek Bosch se toto týká:

Týká se to veškerého 10,8 V elektrického nářadí, akumulátorů a nabíječek Bosch Professional.

Mohu i nadále používat své 10,8 V elektrické nářadí Bosch:

Ano. Současné 10,8 V elektrické nářadí Bosch Professional lze i nadále používat se všemi 12 V akumulátory a nabíječkami Bosch Professional.

Mohu i nadále používat své 10,8 V akumulátory a nabíječky Bosch:

Ano. Současné 10,8 V akumulátory a nabíječky Bosch Professional lze i nadále používat s veškerým 12 V elektrickým nářadím Bosch Professional.

Změní se s přechodem z 10,8 V na 12 V i cena:

V souvislosti s přechodem na 12 V nedojde k žádnému navýšení ceny.

Co mám dělat, jestliže vlastním 10,8 V elektrické nářadí či akumulátory/nabíječky Bosch:

Díky 100% kompatibilitě lze 10,8 V elektrické nářadí, akumulátory i nabíječky Bosch i nadále používat s veškerým 12 V elektrickým nářadím, akumulátory a nabíječkami Bosch Professional.

Proč měníme označení 10,8 V na 12 V od září 2016?

Uvedení hodnoty 10,8 V (jmenovitá hodnota napětí) či 12 V (vrcholová hodnota napětí) závisí na hladině plnění akumulátoru. To je základní fyzikální vlastnost lithium-iontové technologie. Doposud EPTA (European Power Tools Association - Evropská asociace pro elektrické nářadí) povolovala pouze označení 10,8 V, ale nyní se oficiálně uznává i 12 V. Pro zachování shody s asociací EPTA změní Bosch Professional způsob označování svých výrobků.

Datum vložení: 26.03.2017 ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB

Elektronická evidence tržeb

Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržem je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.

Zároneň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u svého správce daně on-line.

V případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

BERGER s.r.o.

IČO 60109572

Datum vložení: 18.01.2017 Pečeť Autorizovaný prodejce NAREX

Naše firma získala

Pečeť Autorizovaný prodejce NAREX

Je to exklusivní ocenění pro vybrané prodejce elektrického ručního nářadí Narex

Jako ocenění autorizovaní prodejci vám zaručíme:

 • Vstřícný a individuální přístup
 • Profesionální poradenství od pravidelně školeného personálu
 • Prezentaci a skladovou zásobu nejnovějších strojů a příslušenství
 • Nabídku akčního zboží
 • Výběr z originálního příslušenství značky NAREX
 • Kompletní sortiment originálních náhradních dílů
 • Rychlé vyřízení záruční i mimozáruční opravy
 • Informace ohledně akcí a veletrhů, kterých se NAREX zúčastní
Datum vložení: 12.08.2016 FESTOOL NOVÉ Vibrační a excentrické brusky

FESTOOL

představuje nové, malé, kompaktní, jednoruční brusky pro maximální jakost povrchů

                                                                 
Datum vložení: 26.07.2016 BOSCH nová strunová sekačka ART 24
 

 

 

 

 

BOSCH 

strunová sekačka ART 24

Příkon 400 Wattů

Průměr sečení 24 cm


 

 

Náhradní díly MAKITA. Nabízíme originální náhradní díly MAKITA (rotory, uhlíky, statory) s doručením do 3 pracovních dnů. S možnosti osobního odběru v Hradci Králové - See more at: http://www.berger-naradi.cz/nahradni-dily/nahradni-dily-makita/#sthash.81Q1yWlA.dpuf

 

Datum vložení: 11.07.2016 Již brzy v prodeji nová sada PROXXON

Již brzy v prodeji tato velmi oblíbená sada bitů a klíčů PROXXON

s novým kloubovým šroubovákem

                                                                 

Elektronická evidence tržeb

Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároneň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u svého správce daně on-line. V případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

BERGER s.r.o.

IČO 60109572

TOPlist